तल नाम, ठेगाना, ईमेल राखि भरेको फर्म अपलोड गरि दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
Please Upload Your Documents, Thank You.
* required fields






नयाँ सदस्यको लागी निम्न कागजपत्र संलग्न गर्नु होलाः


File size should be less than 1MB

1) संस्था दर्ता प्रमाणपत्र नविकरण सहित



2) संस्थाको विधान



3) समाज कल्याण अबद्धता प्रमाण पत्र



4) निबेदन



5) १ हजार रुपैया तिरेको बैक भौचर




नबिकरणको लागी निम्न कागजपत्र संलग्न गर्नु होला:


1) ५०० रुपैयाको दरले ५ बर्षको २५०० रुपैया तिरेको बैक भौचर



Captcha image

Can't read the image? Click here to refresh.